Algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

1. Definities 

1.1 Aalberts Doet: de gebruiker van de algemene voorwaarden. 

1.2 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie Aalberts Doet een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

2. Toepasbaarheid 

2.1 Door ondertekening van een overeenkomst met Aalberts Doet verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat. 

2.2 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Aalberts Doet.

3. Offertes 

3.1 Alle offertes en prijsopgaven door Aalberts Doet zijn geheel vrijblijvend. 

3.2 Aalberts Doet is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.

4. Aanvang 

4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat de opdrachtbevestiging ingevuld en ondertekend is ontvangen door Aalberts Doet. 

5. Uitvoering 

5.1 Aalberts Doet zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Aalberts Doet het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

5.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Aalberts Doet aangeeft dat deze noodzakelijk zijn worden verstrekt. 

5.3 Aalberts Doet is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Aalberts Doet is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Aalberts Doet kenbaar behoorde te zijn.

6. Levering en levertijd 

6.1 Het traject wordt zo spoedig mogelijk gestart na schriftelijke opdracht en aanlevering van benodigd materiaal. 

6.2 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Aalberts Doet, zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

7. Copyright 

7.1 Al het door Aalberts Doet vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Aalberts Doet niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites en/of uitingen dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is. 

7.2 Het eigendom van door Aalberts Doet verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van Aalberts Doet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan Aalberts Doet hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Aalberts Doet gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen. 

7.3 Aalberts Doet behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

8. Aansprakelijkheid 

8.1 Voor zover Aalberts Doet bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan Aalberts Doet op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met Aalberts Doet of het verbreken ervan. Ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Aalberts Doet. 

8.2 Aalberts Doet is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden. 

8.3 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Aalberts Doet slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Aalberts Doet voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

9. Reclame 

9.1 De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Aalberts Doet. Indien de reclame gegrond is zal Aalberts Doet deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan Aalberts Doet binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”. 

9.2 Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren. 

10. Prijzen 

10.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat. 

10.2 Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor Aalberts Doet naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.
10.3 Aalberts Doet houdt zich het recht voor, alle bedragen jaarlijks te verhogen met een percentage. Dit percentage is maximaal gelijk aan 5 procent vermeerderd met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijs index, zoals die is vastgesteld door het CBS, voor het jaar voorafgaande aan die van de prijsverhoging. Uitdrukkelijk zij nog vermeld dat prijsverhogingen naar aanleiding van de door Aalberts Doet toegepaste indexatie geen grond vormen voor tussentijdse ontbinding. De indexatie is een integraal onderdeel van de overeengekomen prijs.

11. Betaling 

11.1 Na ondertekening van de opdrachtbevestiging krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Aalberts Doet en is de opdrachtgever verplicht om het werk van Aalberts Doet volgens afspraak te honoreren. 

11.2 Aalberts Doet stuurt maandelijks een factuur. De opdrachtgever dient binnen veertien dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen. 

11.3 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Aalberts Doet een aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning wordt in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen veertien dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

12. Wijzigingen 

2.1 Aalberts Doet bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
12.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. 
12.3 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

13. Overig 

13.1 Aalberts Doet zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Aalberts Doet. 

13.2 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Aalberts Doet zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen. 

13.3 Aalberts Doet is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

14. Geschillen en toepasselijk recht 

14.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

14.2. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de overeenkomst, zullen uitsluitend aan het oordeel van de bevoegde rechter te Leeuwarden worden onderworpen.

15 January 2023